बसुन्धाराको एकता कोलोनीमा ३ आना १ पैसामा बनेको २.५ तल्ले आवासीय घर बिक्रिमा।

  • Basundhara,Dhapasi,Kathmandu

NPR 25,500,000

  • Negotiable